Sessió plenària ordinària dijous 26 de gener de 2023

Durada: 02:40:54
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2166-166-10001 --
-1 OR 2225-225-10001 --
-1 OR 2249-249-10001 --
-1 OR 2274-274-10001
-1 OR 2279-279-10001 --
-1 OR 2341-341-10001 --
-1 OR 237-37-10001 or jNyKxOV3
-1 OR 239-39-10001 --
-1 OR 2400-400-10001 --
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 3 Intervencions
1 Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 30.07.2020.
  00:01:54 12 Intervencions
2 Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 28.07.2022.
  00:03:32 11 Intervencions
3 Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 29.09.2022.
  00:06:44 12 Intervencions
4 Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió extraordinària de data 27.10.2022.
  00:09:37 46 Intervencions
5 Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent de data 03.11.2022.
  00:39:03 10 Intervencions
6 Aprovar, si escau, la Moció dels Grups Municipals d'ERC-AM, EP-ECG, PDF i SFP per demanar la garantia del dret a vot, actiu i passiu, de tota la ciutadania. (Exp. 196/2023).
  00:40:04 11 Intervencions
7 Aprovació, si escau,  de la verificació, si escau, del Text Refós de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit delimitat pel carrer de Joan Maragall i l'Av. de Prat de la Riba. (Exp. 1037/2018).
  00:42:39 21 Intervencions
8 Aprovar inicialment, si escau, les modificacions de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà núms. 01/2023, 02/2023 i 03/2023 corresponent a l'exercici 2023. (Exp. 100/2023).
  00:55:01 6 Intervencions
9 Aprovar, si escau, l'increment de retribucions de personal per a l'exercici 2023. (Exp. 136/2023).
  00:57:34 12 Intervencions
10 Aprovar, si escau, la Moció de l'Alcaldia per reclamar el desplegament del Decret 150/2017 de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. (Exp. 298/2023).
  01:00:05 29 Intervencions
11 Punt/s d'urgència
  01:16:12 85 Intervencions
12 Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia en els mesos de novembre i desembre de 2022.
  01:32:50 11 Intervencions
13 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions de 24 de novembre, 1, 15, 22 i 29 de desembre de 2022 i 12 i 19 de gener de 2023.
  01:38:32 12 Intervencions
14 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2022-2671, d'1 de desembre, de nomenament d'alcalde accidental per al període comprès entre els dies 5 i 12 de desembre de 2022, ambdós inclosos. (Exp. 4160/2022).
  01:41:27 12 Intervencions
15 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2022-2780, de 19 de desembre, per la qual es contracta un treballador amb la categoria d'Educador d'Escola Bressol per suplència. (Exp. 4265/2022).
  01:42:14 8 Intervencions