Sessió plenària ordinària dijous 30 de març de 2023

Durada: 02:12:35
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 5 Intervencions
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària anterior del 29.07.2021
  00:10:04 11 Intervencions
2 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària anterior del 24.11.2022
  00:13:03 6 Intervencions
3 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària i urgent anterior del 27.12.2022
  00:13:49 3 Intervencions
4 Aprovar, si escau, la Moció del grups polítics EP-ECG, PDF, PSC-CP, SFP i ERC-AM de suport al 8M. (Exp. 870/2023).
  00:14:31 7 Intervencions
5 Aprovar, si escau, Moció dels grups polítics municipals EP-ECG, PDF, PSC-DP, ERC-AM i SFP de suport en defensa dels drets de les persones que pateixen ADEE (Exp. 868/2023).
  00:19:16 4 Intervencions
6 Estimar, si escau, al·legacions de la verificació del Text Refós de la Modificació Puntual de la modificació puntual de planejament als terrenys situats a la plaça J. Molins Figueras i entorn i correcció dels desajustos a l'àmbit d'actuació del Sector Can Seix. ( Exp. 2677/2015).
  00:19:16 14 Intervencions
7 Aprovació, si escau, del Pla Local d'Adaptació al Canvi Climàtic de Pallejà 2022-2030 (PLACC). (Exp. 956/2023).
  00:29:01 6 Intervencions
8 Aprovació, si escau, proposta devolució ICIO i tasa (95%) edifici interes municipal. Escola Àngel Guimerà (Exp. 4257/2022).
  00:35:40 6 Intervencions
9 Aprovació, si escau, declaració d'obra d'especial interès o utilitat municipal per la substitució de finestres per a la millora energètica a l' IES PALLEJÀ. (Exp. 4258/2022).
  00:38:14 7 Intervencions
10 Aprovació, si escau, Moció grups municipals EP, PDF, REGIDOR NO ADSCRIT, ERC i PSC PARA LA CONVERSIÓN DE SAREB EN UN INSTRUMENTO PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LOS MECANISMOS DE CESIÓN A LOS AYUNTAMIENTOS. (Exp. 866/2023).
  00:39:49 10 Intervencions
11 Aprovació inicial de la modificació de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà número 21/2023, corresponent a l'exercici 2023 (Expedient 100/2023).
  00:56:15 5 Intervencions
12 ASSUMPTE NO DICTAMINAT, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ EN L'ORDRE DEL DIA. Moció dels Grups Polítics de PDF, PSC-CP, ERC-AM, SFP, Regidor no adscrit i EP-ECG de Pallejà en suport als afectats per la quota de servei d'AIGÜES DE BARCELONA. (Exp. 1069/2023).
  00:57:05 11 Intervencions
13 ASSUMPTE NO DICTAMINAT, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ EN L'ORDRE DEL DIA. Aprovació inicial, si escau, de la modificació de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà número 22/2023, corresponent a l'exercici 2023 (Expedient 100/2023).
  01:03:35 11 Intervencions
14 ASSUMPTE NO DICTAMINAT, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ EN L'ORDRE DEL DIA. Moció Alcaldia RESOLUCIÓ ACA ESTAT EXCEPCIONALITAT SEQUERA (Exp. 1206/2023).
  01:05:13 18 Intervencions
15 ASSUMPTE NO DICTAMINAT, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ EN L'ORDRE DEL DIA. Aprovació, si escau, de l'expedient d'iniciativa pública per dur a terme l'activitat econòmica consistent en la comercialització pública d'energia elèctrica i d'altres energies, així com la prestació de serveis connexos, per mitjà de l'empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), en règim de lliure concurrència (Exp. 139/2022).
  01:17:48 21 Intervencions
16 Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia en els mesos de gener i febrer 2023.
  01:30:13 17 Intervencions
17 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions febrer i març 2023.
  01:40:33 6 Intervencions
18 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia 2023-0720, del 17 de març, per la qual es contracta un treballador laboral interí amb la categoria de Peó de Brigada.(Exp. 745/2023).
  01:41:04 6 Intervencions
19 Donar compte del nomenament d'un funcionari interí (Tècnic de Joventut) (Exp. 268/2023).
  01:41:38 6 Intervencions
20 Donar compte de la contractació d'una treballadora laboral interina amb la categoria d'auxiliar administrativa per suplència d'IT. (Exp.557/2023).
  01:42:10 5 Intervencions
21 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-0573 de 28 de febrer, de delegació regidor competència per a l'autorització de celebració de matrimoni civil el dissabte 04 març de 2023. (Exp. 687/2023).
  01:42:47 5 Intervencions
22 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-0513 de 20 de febrer, de delegació regidor competència per a l'autorització de celebració de matrimoni civil el dilluns 06 març de 2023. (Exp. 688/2023).
  01:43:24 6 Intervencions
23 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-0500, de 20 de febrer de 2023, de delegació regidor competència per a l'autorització de celebració de matrimoni civil el divendres 17 de març de 2023. (Exp. 422/2023).
  01:44:05 8 Intervencions
24 Precs i Preguntes. PSC-CP. Camps d'En Ricard (Exp. 1166/2023).
  01:44:52 2 Intervencions
25 Precs i preguntes. PSC-CP. Relació bens immobles municipals. (Exp. 1170/2023).
  01:49:13 Sense intervencions
26 Precs i preguntes - PREC Grup Municipal ERC (MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS. EQUIPARACIO FAMILIES MONOPARENTALS RESPECTE A FAMILIES NOMBROSES). (Exp. 955/2023)
  01:49:40 6 Intervencions
27 Precs i preguntes del públic assisten
  01:56:35 29 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  02:12:36 Sense intervencions