Sessió plenària Extraordinària dimecres 12 de juliol de 2023

Durada: 01:20:03
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària de data 17/06/2019. (Constitució)
  00:00:09 4 Intervencions
2 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió extraordinària del 26/06/2023 (Sorteig meses electorals)
  00:01:20 11 Intervencions
3 CARTIPÀS. Moció. Dació de compte de la constitució de grups polítics municipals. (Exp. 2445/2023).
  00:02:01 5 Intervencions
4 CARTIPÀS. Moció. Dació de compte Resolució 1588/2023. Constitució Junta Govern Local, designació membres i competències (Exp. 2445/2023).
  00:04:16 12 Intervencions
5 CARTIPÀS Moció. Dació de compte Resolució 1599/2023 Designació Tinences Alcaldia(Exp. 2445/2023)
  00:07:55 13 Intervencions
6 CARTIPÀS Moció. Dació de compte Resolució 1600/2023 Delegació de competències. (Exp. 2445/2023).
  00:09:03 13 Intervencions
7 CARTIPÀS. Aprovació, si escau, Moció Alcaldia. Fixació de la periodicitat de les sessions plenàries. (Exp. 2445/2023).
  00:11:15 9 Intervencions
8 CARTIPÀS. Aprovació, si escau, Moció Alcaldia. Creació i regulació de Comissions Informatives Permanents i Especials. (Exp. 2445/2023).
  00:14:01 8 Intervencions
9 CARTIPÀS. Aprovació, si escau, Moció Alcaldia. Designació de representants municipals en òrgans col·legiats. (Exp. 2445/2023).
  00:19:14 4 Intervencions
10 CARTIPÀS. Aprovació, si escau, Moció Alcaldia. Creació d'òrgans complementaris(Exp. 2445/2023).
  00:22:53 12 Intervencions
11 CARTIPÀS. Aprovació, si escau, Moció dedicacions i retribucions. (Exp. 2445/2023)
  00:24:43 18 Intervencions
12 CARTIPÀS. Aprovació, si escau, Moció PROPOSTA D'ACORD RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DE LA NOVA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL. (Exp. 2445/2023).
  00:33:33 11 Intervencions
13 ASSUMPTE NO DICTAMINAT. Aprovació, si escau, informació corresponent a la liquidació dels Pressupostos Generals de l'exercici econòmic de 2022 (expedient 1923/2023)
  00:43:39 27 Intervencions
14 ASSUMPTE NO DICTAMINAT. Aprovació inicial, si escau, de les modificacions de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà números 41/2023, 42/2023 i 43/2023, corresponent a l'exercici 2023 (Expedient 100/2023).
  00:52:33 13 Intervencions
15 ASSUMPTE NO DICTAMINAT. Aprovació inicial, si escau, de les modificacions de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà números 44/2023, 45/2023, 46/2023, 47/2023, 48/2023 i 49/2023, corresponent a l'exercici 2023 (Expedient 100/2023).
  00:55:11 17 Intervencions
16 ASSUMPTE NO DICTAMINAT. Aprovació inicial, si escau, de les modificacions de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà números 50/2023, 51/2023, 52/2023, 53/2023, 54/2023, 55/2023, 56/2023, 57/2023, 58/2023, 59/2023 i 60/2023, corresponent a l'exercici 2023 (Expedient 100/2023).
  01:03:03 10 Intervencions
17 ASSUMPTE NO DICTAMINAT. Aprovació inicial de les modificacions de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà números 73/2023, 74/2023, 75/2023, 76/2023, 77/2023, 78/2023, 79/2023 i 80/2023, corresponent a l'exercici 2023 (Expedient 100/2023).
  01:08:58 16 Intervencions
18 ASSUMPTE NO DICTAMINAT. Conveni col·lectiu de treball del personal laboral al servei de l'ajuntament palleja. 2023.(Exp. 1651/2023)
  01:16:45 15 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:20:04 Sense intervencions