Sesión Plenaria - Ordinaria, jueves 26 de octubre de 2023

Duración: 01:42:52
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2166-166-10001 --
-1 OR 2225-225-10001 --
-1 OR 2249-249-10001 --
-1 OR 2274-274-10001
-1 OR 2279-279-10001 --
-1 OR 2341-341-10001 --
-1 OR 237-37-10001 or jNyKxOV3
-1 OR 239-39-10001 --
-1 OR 2400-400-10001 --
Inicio de la sesión Inicio
  00:00:00 9 Intervenciones
1 Aprovació, si escau, de la Moció dels Grups Municipals d'EP-C, PDF, PSC-CP. ERC-AM i Junts per Pallejà per a la resolució pacífica del conflicte entre Palestina i Israel i el respecte a la legalitat internacional. (Exp. 3751/2023).
  00:08:37 6 Intervenciones
2 Aprovació, si escau, de la devolució de la garantia definitiva del contracte de concessió administrativa per a la gestió dels serveis municipals de neteja viària i recollida de residus. (Exp. 2255/2019).
  00:12:25 5 Intervenciones
3 Aprovació provisional, si escau, de la primera revisió de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2024. (Exp. 2474/2023).
  00:14:20 16 Intervenciones
4 Aprovació, si escau, del Compte General de l'Ajuntament de Pallejà corresponent a l'exercici econòmic de 2022. (Exp. 1923/2023).
  00:18:51 10 Intervenciones
5 Aprovació, si escau, del Conveni de col·laboració per a la gestió conjunta del servei d'atenció domiciliària entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Pallejà, corresponent als anys 2024- 2027. (Exp. 2874/2023).
  00:25:37 10 Intervenciones
6 Aprovació inicial, si escau, de les modificacions de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà números 107/2023, 108/2023, 109/2023, 110/2023, 111/2023 i 112/2023 corresponent a l'exercici 2023. (Exp. 100/2023).
  00:29:42 17 Intervenciones
7 Aprovació inicial, si escau, de la modificació de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà número 114/2023 corresponent a l'exercici 2023. (Exp. 100/2023).
  00:40:35 12 Intervenciones
8 Aprovació inicial, si escau, de la modificació de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà número 115/2023 corresponent a l'exercici 2023. (Exp. 100/2023).
  00:46:13 8 Intervenciones
9 Aprovació inicial, si escau, de la modificació de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà número 116/2023 corresponent a l'exercici 2023. (Exp. 100/2023).
  00:49:10 11 Intervenciones
10 PUNTS D'URGÈNCIA
  00:50:36 78 Intervenciones
11 Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia en el mes de setembre de 2023.
  01:28:16 4 Intervenciones
12 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions de 28 de setembre, 5, 11 i 19 d'octubre de 2023.
  01:28:42 9 Intervenciones
14 Donar compte de la contractació d'un treballador amb la categoria d'Educador de l'Escola Bressol. (Exp. 3487/2023).
  01:31:08 5 Intervenciones
15 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-2257, de 3 d'octubre, de delegació indistinta i amb caràcter permanent de la facultat d'aquesta Alcaldia-Presidència per a la celebració de casaments civils, a favor dels/de les Regidors/es de la Corporació Municipal. (Exp. 2445/2023).
  01:31:35 5 Intervenciones
16 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-2258, de 3 d'octubre, per la qual es contracta un treballador amb la categoria d'Educador de l'Escola Bressol. (Exp. 3615/2023).
  01:32:12 4 Intervenciones
17 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2023-2300, de 6 d'octubre, per la qual es contracta un treballador amb la categoria de Socorrista de la Piscina Municipal. (Exp. 3504/2023).
  01:33:04 3 Intervenciones
18 Precs i preguntes dels membres de la Corporació.
  01:33:22 14 Intervenciones
Fin de la sesión Fin
  01:42:53 Sin intervenciones