Sessió plenària ordinària dijous 29 de febrer de 2024

Durada: 01:58:19
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2166-166-10001 --
-1 OR 2225-225-10001 --
-1 OR 2249-249-10001 --
-1 OR 2274-274-10001
-1 OR 2279-279-10001 --
-1 OR 2341-341-10001 --
-1 OR 237-37-10001 or jNyKxOV3
-1 OR 239-39-10001 --
-1 OR 2400-400-10001 --
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 1 Intervenció
1 Aprovar, si escau, l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària de data 25.01.2024.
  00:00:24 8 Intervencions
2 Aprovar, si escau, la Moció dels Grups Municipals d'EP-C, PDF, PSC-CP, ERCAM, SFP i Junts per Pallejà de suport als dictàmens del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. (Exp. 498/2024).
  00:02:47 5 Intervencions
3 Desestimar, si escau, el recurs de reposició interposat per GREEN CLOVER CAPITAL SL en relació amb les compensacions per quotes urbanístiques derivades de la UA Sector Camps d'en Ricart. (Exp. 2724/2021).
  00:07:52 10 Intervencions
4 Aprovar, si escau, la moció del Grup Municipal d'ERC-AM de suport a la pagesia. (Exp. 743/2024).
  00:12:00 14 Intervencions
5 Aprovar inicialment, si escau, la modificació de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà núm. 13/2024 corresponent a l'exercici 2024. (Exp. 40 /2024).
  00:24:31 6 Intervencions
6 Aprovar, si escau, la moció del Grup Municipal d'ERC_AM per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones (8M 2024). (Exp. 840/2024).
  00:26:54 8 Intervencions
7 BIS SENSE DICTAMINAR. Aprovar, si escau, els preus públics per al servei d'activitats de teatre escolar (GE 875/2024)
  00:30:35 22 Intervencions
8 Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia en el mes de gener de 2024.
  00:41:00 18 Intervencions
9 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions de 25 de gener de 2024
  00:49:35 5 Intervencions
10 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2024-0164, de 22 de gener, per la qual es contracta una treballadora laboral temporal amb la categoria d'Auxiliar administrativa. (Exp. 146/2024).
  00:50:18 6 Intervencions
11 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2024-0172, de 22 de gener, per la qual es contracta un treballador amb la categoria de Socorrista de la Piscina Municipal. (Exp. 221/2024).
  00:50:55 5 Intervencions
12 Donar compte de la contractació d'una treballadora amb la categoria de Treballadora Familiar. (Exp. 416/2024).
  00:51:32 4 Intervencions
13 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2024-0438, de 16 de febrer, per la qual es contracta una treballadora amb la categoria d'Educadora Social. (Exp. 630/2024).
  00:52:01 4 Intervencions
14 Precs i preguntes dels membres de la Corporació.
  00:52:36 58 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:58:19 Sense intervencions