Sessió plenària ordinària dijous 4 d'abril de 2024

Durada: 01:38:40
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2166-166-10001 --
-1 OR 2225-225-10001 --
-1 OR 2249-249-10001 --
-1 OR 2274-274-10001
-1 OR 2279-279-10001 --
-1 OR 2341-341-10001 --
-1 OR 237-37-10001 or jNyKxOV3
-1 OR 239-39-10001 --
-1 OR 2400-400-10001 --
Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 2 Intervencions
1 Aprovar, si escau, l'adhesió de l'Ajuntament de Pallejà a la Xarxa Metropolitana de Refugis Climàtics promoguda per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. (Exp. 1102/2024).
  00:01:16 5 Intervencions
2 Aprovar inicialment, si escau, la memòria justificativa, de la conveniència i oportunitat de la iniciativa pública per dur a terme l'activitat econòmica consistent en la comercialització pública d'energia elèctrica i d'altres energies, així com la prestació de serveis connexos, per mitjà de l'empresa pública Tractament i Selecció de Residus, SA (TERSA), en règim de lliure concurrència. (Exp. 139/2022).
  00:03:24 8 Intervencions
3 Aprovar inicialment, si escau, la "Modificació Puntual per la regularització urbanística del Club Esportiu l'Espiral". (Exp. 3178/2022).
  00:07:01 7 Intervencions
4 Aprovar inicialment, si escau, el pressupost de la Corporació per a l'any 2024 i de la plantilla orgànica. (Exp. 2344/2023).
  00:12:19 36 Intervencions
5 Aprovar, si escau, el Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Pallejà per a la instal·lació i la gestió de les marquesines a les parades d'autobús del municipi. (Exp. 703/2024).
  00:47:47 6 Intervencions
6 Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia en el mes de febrer de 2024.
  00:50:14 10 Intervencions
7 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions de 29 de febrer de 2024 i 7 i 14 de març de 2024.
  00:54:14 5 Intervencions
8 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2024-0713, de 21 de març, de nomenament d'alcalde accidental per al període comprès entre els dies 22 de març i 1 d'abril de 2024, ambdós inclosos. (Exp. 1193/2024).
  00:54:50 5 Intervencions
9 Precs i preguntes dels membres de la Corporació.
  00:55:44 47 Intervencions
Fin de la sesión Fi
  01:38:41 Sense intervencions