Sessió plenària Extraordinària dijous 25 d'abril de 2024

Durada:
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2166-166-10001 --
-1 OR 2225-225-10001 --
-1 OR 2249-249-10001 --
-1 OR 2274-274-10001
-1 OR 2279-279-10001 --
-1 OR 2341-341-10001 --
-1 OR 237-37-10001 or jNyKxOV3
-1 OR 239-39-10001 --
-1 OR 2400-400-10001 --

No hay ninguna coincidencia para su busqueda

1 Aprovar, si escau, el plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals de Pallejà, afectades per l'art. 2 de la Llei 5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals. (Exp. 1296/2024).
2 ASSUMPTE NO DICTAMINAT, PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA SEVA INCLUSIÓ EN L'ORDRE DEL DIA. Aprovar, si escau, l'autorització de compatibilitat del Tècnic de suport jurídic. (Exp. 1521/2024).
3 Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia en el mes de març de 2024.
4 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions de 21 de març de 2024 i 4, 11 i 18 d'abril de 2024.
5 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2024-0816, de 9 d'abril, de nomenament d'alcalde accidental el dia 10 d'abril de 2024, des de les 08.00 hores fins a les 11.00 hores. (Exp. 1373/2024).
6 Precs i preguntes dels membres de la Corporació.