Sessió plenària ordinària dijous 27 de juny de 2024

Durada: 01:19:15
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
--
-1 OR 2166-166-10001 --
-1 OR 2225-225-10001 --
-1 OR 2249-249-10001 --
-1 OR 2274-274-10001
-1 OR 2279-279-10001 --
-1 OR 2341-341-10001 --
-1 OR 237-37-10001 or jNyKxOV3
-1 OR 239-39-10001 --
-1 OR 2400-400-10001 --
1 Aprovar, si escau, les dues festes locals al municipi de Pallejà per a l'any 2025. (Exp. 2156/2024).
  00:01:38 12 Intervencions
2 Aprovar, si escau, l'adhesió de l'Ajuntament de Pallejà a l'Espai 5.12 de la Comunitat de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona. (Exp. 2227 /2024).
  00:02:36 11 Intervencions
3 Aprovar, si escau, la continuïtat del contracte per a la concessió administrativa per a la gestió i explotació del centre d'educació infantil primer cicle, ubicat al carrer de Ramón Llull núm. 53. (Exp. 2375/2022).
  00:04:02 42 Intervencions
4 Aprovar provisionalment, si escau, la segona revisió de les Ordenances Fiscals per a l'exercici 2024. (Exp. 4491/2023).
  00:21:00 21 Intervencions
5 BIS 3. ASSUMPTE NO INCLÒS A L'ORDRE DEL DIA. Aprovar, si escau, la modificació de crèdits del pressupost general de l'Ajuntament de Pallejà núm. 31/2024 corresponent a l'exercici 2024. (Exp. 40/2024).
  00:28:32 109 Intervencions
6 Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia en el mes de maig de 2024.
  00:58:16 13 Intervencions
7 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions de 30 de maig de 2024 i 6 i 13 de juny de 2024.
  00:59:49 8 Intervencions
8 Donar compte de la Resolució de l'Alcaldia núm. 2024-1239, de 30 de maig, per la qual es contracta un treballador amb la categoria d'Operari de Manteniment de la Zona Esportiva Municipal. (Exp. 1970/2024).
  01:00:16 7 Intervencions
9 Precs i preguntes dels membres de la Corporació.
  01:00:50 22 Intervencions