Sesión Plenaria - Ordinaria, jueves 25 de mayo de 2023

Duración: 00:46:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos
Inicio de la sesión Inicio
  00:00:00 5 Intervenciones
1 Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió extraordinària i urgent de data 20/03/2023.
  00:05:06 8 Intervenciones
2 Aprovació, si escau, de la verificació del Text Refós de la Modificació Puntual de planejament corresponent als terrenys situats a l'Av. Prat de la Riba sota la B-24. (Exp. 2675/2015).
  00:08:53 11 Intervenciones
3 Aprovació, si escau, de l'expedient/actuació d'aprovació de la cessió del contracte administratiu especial per a l'ús i explotació d'un bar restaurant al pavelló municipal situat a l'Avinguda Onze de Setembre (expedient 3774/2022).
  00:12:37 7 Intervenciones
4 Aprovació provisional, si escau, de la segona revisió de les Ordenances fiscals per al exercici 2023. (Exp. 1686/2023).
  00:14:19 14 Intervenciones
6 Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions de març, abril i maig de 2023.
  00:18:34 Sin intervenciones
5 Donar compte de les resolucions dictades per l'Alcaldia en els mesos de març i abril de 2023.
  00:18:34 25 Intervenciones
7 Donar compte de la Resolució 2023.0940. Contractació d'una Treballadora Social per suplència. (Exp. 1162/2003).
  00:27:16 3 Intervenciones
12 Precs i preguntes dels membres de la Corporació.
  00:28:33 22 Intervenciones
Fin de la sesión Fin
  00:46:00 Sin intervenciones